Platební a storno podmínky

 

Způsoby platby

Platby je možné uskutečnit v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

Best available rate

Storno více než 3 dny před příjezdem je bezplatné. Storno 3 až 2 dny před příjezdem je účtován stornopoplatek rovnající se 50% smluveného obratu. Storno 2 až 1 den před příjezdem je účtován stornopoplatek rovnající se 75% smluveného obratu. V případě storna v období 1 den před příjezdem až den příjezdu představuje stornopoplatek částku rovnající se 100% smluveného obratu.

Poplatky

V ceně: snídaně a DPH ve výši 15%.

Nezahrnuto v ceně

Městská daň ve výši 15 CZK na osobu za noc.

Poplatky za extra služby

Pobyt dítěte ve věku do 6ti let za použití stávajících postelí je zdarma.

Za přistýlky pro všechny děti do 12 let se platí 400 CZK na noc.

Za přistýlky pro všechny další starší děti nebo dospělé se platí 800 CZK na noc.

Domácí zvířata jsou povolena za případný poplatek: 300 CZK za noc.

 

Reklamační řád

Hotelu Villa Beatika provozovaného obchodní společností Bellevue hotel Krumlov, s.r.o., IČO 243 18 183, se sídlem Praha 5, Švédská 635/8, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 195841 („společnost“), na adrese Příkrá 285, 381 01 Český Krumlov („Hotel“)

1.Předmět

1.1.Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti Hotelu za vady poskytnuté služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“). Reklamační řád je k dispozici na webových stránkách Hotelu.

2.Uplatňování reklamací

2.1.V případě vadně poskytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo služby reklamovat. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje v kterékoliv provozovně společnosti, v sídle, nebo u zprostředkovatele služeb Hotelu, kde reklamované služby či zboží zakoupil, případně v místě poskytované služby u pověřeného zástupce Hotelu.

2.2.Zákazník je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytnutí služby, nejpozději však do 6 měsíců od okamžiku, kdy mu byla služba poskytnuta. Nevytkne-li zákazník vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Právo z odpovědnosti za vady jednotlivé služby zakoupené na základě smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

2.3.Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí.

2.4.Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit, podle možností i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; a předložit doklad o poskytnuté službě, zejména stejnopis objednávky, fakturu. V případě zakoupeného zboží je zákazník povinen jej při reklamaci předložit.

2.5.Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. V případě ústního podání reklamace je Hotelem pověřený zástupce povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o přijetí reklamace. V potvrzení uvede osobní údaje zákazníka, datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník vyžaduje, a dále datum a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

2.6.Jestliže zákazník zároveň předá Hotelu nebo zprostředkovateli služeb Hotelu písemnosti, jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v potvrzení výslovně uvedena.

3.Vyřizování reklamací

3.1.Hotel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2.Hotel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady a doba, po kterou zákazník neposkytl Hotelu potřebnou součinnost zejména tím, že nedodal reklamované podklady anebo zboží k posouzení vad. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

3.3.V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 2.5. reklamačního řádu.

4.Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

4.1.Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, předložit reklamované zboží a specifikovat své požadavky co do důvodu a výše. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zástupci Hotelu jakož i zástupcům dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

5.Způsoby vyřízení reklamace

5.1. Zákazník při uplatnění reklamace může žádat o opravu anebo doplnění toho, co chybí, a dále přiměřenou slevu z ceny. V případě neodstranitelných vad může od smlouvy odstoupit anebo požadovat slevu z ceny. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace ve vyhovění jím uplatněnému nároku. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.2.Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Hotelu (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Hotelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. Zrušení objednaných služeb Hotelu se řídí Storno podmínkami Hotelu.

6.Ostatní ustanovení

6.1.V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2.Zákazník má právo řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Hotelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

7.Závěrečná ustanovení

7.1.Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 21. srpna 2017.

7.2.Tento reklamační řád bude vyvěšen na vhodném a veřejně přístupném místě v Hotelu a také na internetových stránkách Hotelu.

7.3.V případě více jazykových verzí tohoto řádu má přednost česká verze.

V Praze dne 21. srpna 2017

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku